10.07

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 26.07.2018 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП АТЛАНТ», ідентифікаційний код 01004557 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.06.2018 року, призначених на 26.07.2018 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А, кімната №19 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування): 

  1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

1.1.      Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Сисенко Аліна Віталіївна;

Член лічильної комісії Герець Ірина Григорівна; Член лічильної комісії Шамро Вікторія Миколаївна.

  1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

2.1.    Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Ямкіну Ольгу Василівну;

2.2.    Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Тітяноху Сергія Васильовича.

  1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

3.1.    Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-  Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-  Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-  Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-  Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-  Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-  Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-  Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-  Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-  Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-  Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-  Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-  Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-  Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-  Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-  Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-  Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

  1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

4.1.    Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

4.2.    Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

  1. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

5.1.    Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Станом на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 04.07.2018р.) загальна кількість акцій – 283 718 500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 282 546 300 штуки простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 20.07.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://atlant.ukravto.ua.

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 14:00 год.; закінчення реєстрації - о 14:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Наглядова рада встановила, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Внесення пропозицій до порядку денного не передбачено законодавством.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А кімната №19, до дати проведення позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А кімната №19.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тітяноха Сергій Васильович. Контактна особа – Розовенко Віталій Вікторович. Довідки за телефоном: (044) 503-69-31.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 129 від 10.07.2018 р.

 

Генеральний директор                                                                                                              С.В. Тітяноха