01.08

Особлива інформація емітента. Зміна складу посадових осіб. 31.07.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП"АТЛАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01004557

3. Місцезнаходження 03026 м. Київ вул. Пирогівський шлях, 167-А

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 503 69 00 (044) 503 69 01

5. Електронна поштова адреса vitalyi.rozovenko@mercedes-benz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації atlant.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "АТП "Атлант"     31.07.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ "АТП "Атлант"  від 31.07.2018 р. Посадова особа Тіщенко Світлана Леонідівна (паспорт: серія ВК номер 309173 виданий 01.11.2006 р. Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку), яка займала посаду Член Дирекції - Головний бухгалтер, припинила повноваження з 01.08.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 11 місяців.

Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "АТП "Атлант" 31.07.2018 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ "АТП "Атлант"  від 31.07.2018 р. ВИСОЧАНСЬКУ ТЕТЯНУ СЕРГІЇВНУ (паспорт: серія ВН номер 605308 виданий 01.08.2013 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області) введено до складу Дирекції на посаду  Заступника Генерального директора з фінансів з 01.08.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: без зазначення строку повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: аналітик департаменту контролінгу, начальник управління документального обліку заступник Голови правління з фінансів, директор філії, начальник департаменту контролінгу, заступник Генерального директора з фінансів, заступник Директора з фінансів. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Тітяноха Сергій Васильович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)