20.04

Особлива інформація про попереднє попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 20.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП"АТЛАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

01004557

3. Місцезнаходження

03026 м. Київ Пирогівський шлях, 167-А

4. Міжміський код, телефон та факс

044 503-69-00 044 503-69-01

5. Електронна поштова адреса

v.rozovenko@gm-group.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

atlant.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п 

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

20.04.2017 

358000 

87116 

410,94632

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.04.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Предмет правочину:дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ LKW» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ LKW» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 358 000 000,00 грн. (триста п’ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 358000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 87116 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 410,94632%;

Загальна кількість голосуючих акцій:282 543 240 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:264 680 920  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 264 680 920 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0;

20.04.2017 

199000 

87116 

228,43106

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.04.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Предмет правочину: дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 199 000 000,00 грн. (cто дев’яносто дев’ять мільйонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 199000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 87116 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 228,43106%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 282 543 240;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:264 680 920 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 264 680 920;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0;

20.04.2017 

40000 

87116 

45,91579

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.04.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Предмет правочину: кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 87116 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 45,91579%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 282 543 240 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:264 680 920 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 264 680 920;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0;

20.04.2017 

200000 

87116 

229,57895

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.04.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ;

Предмет правочину: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства  ;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 200000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 87116 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 229,57895%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 282 543 240 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:264 680 920 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 264 680 920;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0;

20.04.2017 

100000 

87116 

114,78948

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.04.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв;

Предмет правочину: договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 100000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 87116 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 114,78948%;

Загальна кількість голосуючих акцій:282 543 240 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:264 680 920 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 264 680 920;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0;

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Тітяноха Сергій Васильович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)