18.09

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 17.09.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП"АТЛАНТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи  01004557

3. Місцезнаходження 03026  м. Київ   вул. Пирогівський шлях, 167-А

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 503 69 00 (044) 503 69 01

5. Електронна поштова адреса vitalyi.rozovenko@mercedes-benz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації atlant.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "АТП "Атлант"  17.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ "АТП "Атлант"  від 17.09.2018 р. Посадова особа Бабенко Михайло Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), яка займала посаду В.о. Генерального директора, припинила повноваження 20.09.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20 днів. Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "АТП "Атлант"  17.09.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ "АТП "Атлант" від 17.09.2018 року та поданої заяви. Посадова особа Залуцький Андрій Степанович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), призначена на посаду Генеральний директор з 21.09.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, Генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

В.о. Генерального директора

 

 

 

Бабенко Михайло Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)