28.04

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 2014 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "АТП"АТЛАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

01004557

3. Місцезнаходження

03026 Київ Червонопрапорна, 167а

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 50 69 01 (044) 503 69 00

5. Електронна поштова адреса

artyom.belyaev@mercedes-benz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

д/н

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "АТП"АТЛАНТ" (протокол від 25 квітня 2014 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження: Голови Ревізійної комісії Мохни Єгора Григоровича, паспорт серія СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995 р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Розмір пакету акцій емітента, що належить цій особі: 0 акцій. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "АТП"АТЛАНТ" (протокол від 25 квітня 2014 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження: члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни, паспорт серія СТ №075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.11.2008 року, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Розмір пакету акцій емітента, що належить цій особі: 0 акцій. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "АТП"АТЛАНТ" (протокол від 25 квітня 2014 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента: Обрано: членом Ревізійної комісії Уласенко Юлію Олександрівну, паспорт серія ВК № 617369, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області 17.07.2009 р, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій емітента, що належить цій особі: 0 акцій. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: провідний аналітик департаменту контролінгу АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник департаменту контролінгу АТ "Українська автомобільна корпорація". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "АТП"АТЛАНТ" (протокол від 25 квітня 2014 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента: Обрано: Членом Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну, паспорт серія СТ № 075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.11.2008 р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій емітента, що належить цій особі: 0 акцій. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: Член-дирекції - головний бухгалтер АТ "Українська автомобільна корпорація" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "АТП"АТЛАНТ" (протокол від 25 квітня 2014 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ( протокол від 25 квітня 2014 року), відбулась зміна складу посадових осіб емітента: Призначено Головою Ревізійної комісії Уласенко Юлію Олександрівну (Паспорт: серія ВК № 617369 виданий 17.07.2009 р. Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області.), Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: провідний аналітик департаменту контролінгу АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник департаменту контролінгу АТ "Українська автомобільна корпорація". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сухомлин С.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)