25.03

Про проведення річних Загальних зборів акціонерів 25.04.2014 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП АТЛАНТ», ідентифікаційний код 01004557, місцезнаходження за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 25.04.2014 року об 15:00 годині за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а, кімната №19  з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

            Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

105648

126764

Основні засоби

86864

88281

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6503

15348

Сумарна дебіторська заборгованість

3379

13587

Грошові кошти та їх еквіваленти

4201

3574

Нерозподілений прибуток (збиток)

8902

12741

Власний капітал

83127

86961

Статутний капітал

70930

70930

Довгострокові зобов'язання

10268

10291

Поточні зобов'язання

12253

29115

Чистий прибуток (збиток)

-1897

2292

Середньорічна кількість акцій (шт.)

246 013 582

246 013 582

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

238

217

 

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 14:00; закінчення реєстрації – 14:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 21.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а, кімната №19  з 0900 до 1600 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а, кімната №19.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Сухомлин Сергій Миколайович.

Контактна особа – Бєляєв Артем Сергійович.

Довідки за телефоном: (044) 503-69-31.

 

 

Генеральний директор                                                                                                                                  Сухомлин С.М.