15.03

Про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 167-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 01.03.2013 року, на 18.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 167-А, кімната № 19, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

126 792

123 071

Основні засоби 

88 929

89 782

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

15 523

9 129

Сумарна дебіторська заборгованість 

18 766

16 088

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3 574

8 072

Нерозподілений прибуток 

13 189

-7 263

Власний капітал 

3 290

21 629

Статутний капітал 

70 930

60 930

Довгострокові зобов'язання 

10 268

9 876

Поточні зобов'язання 

28 443

37 445

Чистий прибуток (збиток) 

2 113

1 063

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

246 013 582

243 718 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

168

246

        Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 12.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 167-А, кімната № 7, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 167-А, кімната № 19. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Сухомлин Сергій Миколайович.    

Контактна особа – Бєляєв Артем Сергійович.

        Довідки за телефоном: (095) 262 43 18.

 

Генеральний директор

ПРАТ «АТП «Атлант»                                                                                                         С.М. Сухомлин