30.04

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (Річний звіт 2013)

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сухомлин Сергiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

30.04.2014

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП "АТЛАНТ"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            01004557

4. Місцезнаходження

            03026, м.Київ, вул.Червонопрапорна, 167А

5. Міжміський код, телефон та факс

            (044) 503-69-00, 503-69-43

6. Електронна поштова адреса

            office@mercedes-benz.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень. Цінні папери України

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://atlant.ukravto.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду.

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство складає рiчну фiнансову вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП "АТЛАНТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А01 №365628

3. Дата проведення державної реєстрації

            17.08.1993

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            70929625

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            238

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

            45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

            45.19 - Торгiвля iншими автотранспортними засобами

10. Органи управління підприємства

            Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"

2) МФО банку

            300249

3) Поточний рахунок

            260020404100

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"

5) МФО банку

            300249

6) Поточний рахунок

            260010404100

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт"

ВА №532667

02.06.2010

Головавтотрансiнспекцiя

 

Опис

Термiн дiї лiцензiї безстроковий.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Васадзе Вахтанг Тарiелович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 127347 27.06.1996 Старокиївський  РУГУ МВС України в м.Києвi

4) Рік народження

            1979

5) Освіта

            вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, магiстр мiжнародних економiчних вiдносин

6) Стаж керівної роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Генеральний директор Фiлiалу акцiонерного товариства "Українська автомобiльна корпорацiя" "Автоцентр на Столичному" . Генеральний директор ТОВ "УкрАвтоЗАЗ Сервiс".

8) дата обрання та термін, на який обрано

            26.03.2010, обрано на три роки

9) Опис

            Органiзовує  роботу i  скликає засiдання наглядової ради та головує на  них, здiйснює  повноваження,  передбаченi  статутом товариства  та  положенням про наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної  статутом товариства,   контролює   та   регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради.

Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу.

Пiдписує вiд iменi товариства трудовi контракти з членами та головою виконавчого органу.

Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Iнформацiю про перелiк посад за останнi п'ять рокiв посадовою особою не надано. Основне мiсце роботи - Генеральний директор Фiлiалу акцiонерного товариства "Українська автомобiльна корпорацiя" "Автоцентр на Столичному" (м.Київ Столичне шосе, 90 iнд 03045); Генеральний директор ТОВ "УкрАвтоЗАЗ Сервiс" (м. Київ вул. Червоноармiйська, 15/2 iнд 01004).

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бей Наталiя Олександровна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

            1977

5) Освіта

            Вища. Сумський державний аграрний унiверситет; спецiальнiсть: менеджмент органiзацiй

6) Стаж керівної роботи (років)

            13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та маркетингових комунiкацiй

8) дата обрання та термін, на який обрано

            26.03.2010, обрано на три роки

9) Опис

            Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної  статутом товариства,   контролює   та   регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв.  Iнформацiю про перелiк посад за останнi п'ять рокiв посадовою особою не надано. Основне мiсце роботи - АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та маркетингових комунiкацiй, 01004, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 15/2.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Козiс Олександр Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 183291 14.05.1996 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) Рік народження

            1958

5) Освіта

            освiта - Вища.Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України (2006), спецiальнiсть: управлiння суспiльним розвитком Київський полiтехнiчний iнститут (1983), спецiальнiсть: Автоматизоване управлiння технологiчними процесами.

6) Стаж керівної роботи (років)

            32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Голова Правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

            26.03.2010, обрано на три роки

9) Опис

            Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної  статутом товариства,   контролює   та   регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки. Iнформацiю про перелiк посад за останнi п'ять рокiв посадовою особою не надано. Основне мiсце роботи - АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Голова Правлiння, 01004, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 15/2.

 

1) Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мохна Єгор Григорович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 053992 26.09.1995 Залiзничним РУГУ МВС України у м. Києвi

4) Рік народження

            1978

5) Освіта

            Вища, Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет, спецiальнiсть: облiк та аудит

6) Стаж керівної роботи (років)

            7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Начальник департаменту контролiнгу

8) дата обрання та термін, на який обрано

            26.03.2010, обрано на три роки

9) Опис

            Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй.  Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати  перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Iнформацiю про перелiк посад за останнi п'ять рокiв посадовою особою не надано. Основне мiсце роботи - АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Начальник департаменту контролiнгу,  01004, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 15/2.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Вертiйова Антонiна Дмитрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 828982 25.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

            1954

5) Освіта

            Вища. Київський торгово-економiчний iнститут; спецiальнiсть: товарознавство та комерцiйна дiяльнiсть

6) Стаж керівної роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

            26.03.2010, обрано безстроково

9) Опис

            Бере участь у роботi ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй.  Доповiдає Головi Ревiзiйної комiсiї про результати  перевiрок та пiдписує акти за їх результатами. Має право брати участь з правом голосу у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи -  17 рокiв.  Iнформацiю про перелiк посад за останнi п'ять рокiв посадовою особою не надано. Основне мiсце роботи - АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Головний бухгалтер, 01004, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 15/2.

 

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сухомлин Сергiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СК 596537 01.08.1997 Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

            1

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПрАТ "АТП "Атлант", Начальник вiддiлу сервiсу вантажних автомобiлiв

8) дата обрання та термін, на який обрано

            16.01.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Має   право   без довiреностi  дiяти  вiд  iменi  товариства, в  тому  числi   представляти iнтереси  товариства,  вчиняти  правочини  вiд  iменi  товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма    працiвниками   товариства.   Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно  до вимог Статуту товариства, вирiшувати  питання,  пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради (Протокол № 16/01/2013-1 вiд 16.01.2013 р.) Сухомлина Сергiя Миколайовича призначено на посаду Генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 1 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Начальник вiддiлу сервiсу вантажних автомобiлiв. Посади на iнших пiдприємствах - посада Начальник вiддiлу сервiсу вантажних автомобiлiв найменування пiдприємства ПрАТ "АТП "Атлант" мiсцезнаходження вул. Червонопрапорна, 167а, м. Київ, 03026.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Магдич Надiя Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            МС 336561 04.07.1998 Лановецьким РВ УМВС в Тернопiльськiй областi

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            Бучацький iнститут менеджменту i аудиту, спецiалiст з облiку i аудиту

6) Стаж керівної роботи (років)

            8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Головний бухгалтер ТОВ "Укразiяметал"

8) дата обрання та термін, на який обрано

            06.04.2012, обрано безстроково

9) Опис

            До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:

- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;

- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера ПрАТ "АТП "Атлант". Посади на iнших пiдприємствах - посада Головний бухгалтер ТОВ "Укразiяметал",04119, вул. Мельникова, 12а, м. Київ, Україна.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

12345

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Васадзе Вахтанг Тарiелович

СН 127347 27.06.1996 Старокиївський  РУГУ МВС України в м.Києвi

2

0,0000007049

2

0

0

0

Член Наглядової ради

Бей Наталiя Олександровна

СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Козiс Олександр Миколайович

СН 183291 14.05.1996 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мохна Єгор Григорович

СН 053992 26.09.1995 Залiзничним РУГУ МВС України у м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна

СН 828982 25.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Сухомлин Сергiй Миколайович

СК 596537 01.08.1997 Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Козiс Олександр Миколайович

СН 183291 14.05.1996 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Усього

2

0,0000007049

2

0

0

0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя"

03121566

01004, м.Київ, Червоноармiйська, 15/2

264 680 920

93,29

224 680 920

0

0

0